Environment

A large choice of products and services for complete water analysis on-site and in the laboratory

Elektrochemické produkty

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Odber vzoriek

Všetko, čo potrebujete na odber vzoriek...

Príprava vzoriek

Široký sortiment produktov na prípravu vzoriek...

Meranie spotreby BSK a respirácia

Stanovenie biologickej spotreby kyslíka (BSK) patrí k dôležitým meraniam kvality v oblasti riadenia vodných zdrojov...

COD Analysis

VWR offers 2 solutions to measure COD...

Celkový organický uhlík (TOC)

The amount of carbon bound in an organic compound...

Chlór (voľný a celkový)

Spoločnosť VWR ponúka rôzne alternatívy na meranie voľného a celkového chlóru...

Kjeldahlova metóda

Dusík patrí k dôležitým parametrom, ktoré sa kontrolujú vo vode...

Rozptýlené čiastočky

Spoločnosť VWR ponúka rôzne produkty na meranie kvality vody z hľadiska rozptýlených čiastočiek...

Turbidita

Merania turbidity sú mimoriadne dôležité pri monitorovaní kvality, v odpadových a priemyselných vodách atď...

Aplikácie

Standards and norms in water quality...

Užitočné odkazy

Some links to other parts of the VWR website that could be of interest to you!

Sortiment produktov

Olovo a meď

Nový skenovací analyzátor SA1100 predstavuje krok dopredu v oblasti testovania podielu olova a medi vo vode...

Flokulácia

Flokulačné testy sú určené pre širokú škálu aplikácií, ako je napríklad testovanie účinnosti flokulácie alebo zrážadiel...

Sedimentácia

Test pre stanovenie množstva rozptýlených čiastočiek pevných látok v odpade...

Lúhovanie

Lúhovanie je proces oddeľovania rozpustnej látky od nerozpustnej látky...

Zákal

Merania zákalu sú mimoriadne dôležité v oblasti monitorovania kvality odpadových vôd, priemyselných vôd a podobne...