Vybavenie

Cytotoxické liečivá sú toxické chemikálie, ktoré môžu poškodiť zdravie človeka. Príprava takýchto liečiv by sa mala vykonávať iba v príslušne označených oddelených miestnostiach.

Tieto miestnosti by mali byť prístupné iba pre autorizovaný a vyškolený personál, ktorý používa ochranný odev.

Veľkosť miestností a prietok vzduchu nimi by mali zodpovedať procesu výroby s cieľom zaistiť bezpečné používanie pracovného stola. Bezpečnostné pracovné stoly musia spĺňať nariadenia aktuálnych noriem a jednou z povinností je aj pravidelný servis a testovanie. Počas používania pracovného stola sa vyžaduje adaptovaný pracovný postup, t. j. prietok vzduchu by nemal byť ničím narušovaný, aby bolo možné zaistiť absolútnu ochranu personálu aj produktu a aby nedochádzalo ku krížovej kontaminácii.

Všetky veľké typy zariadení (napríklad vozíky a stoly) by mali mať hladký povrch bez drážok, aby ich bolo možné dokonale vyčistiť a vydezinfikovať. Materiál by mal podľa možnosti byť z nehrdzavejúcej ocele. Stoličky a kreslá by taktiež mali mať kvalitu požadovanú pre čisté priestory.

Na zabezpečenie kontroly častíc v ktorejkoľvek oblasti výrobných priestorov a zjednodušenie pravidelnej dezinfekcie je potrebné, aby bola podlaha vyrobená z nepórového materiálu a aby ju bolo možné umývať. Zároveň odporúčame používať aj adhezívne rohože.

Informácie o európskych nariadeniach a štandardných postupoch týkajúcich sa zariadení nájdete v dokumentácii PIC/S, str. 15, 3.7, v pokynoch SVP EÚ, príloha 1, odseky 46 – 47, 56 – 60, QuapoS 5, odsek 3.3.1. a 3.3.2. a v dokumentácii ISOPP, časť 13 (postupy čistenia). Môžu sa uplatňovať aj miestne predpisy, ktoré je taktiež potrebné dodržiavať.