Osobná ochrana

Proces prípravy cytotoxických liečiv sa spája s vysokou úrovňou rizika pre operátora pripravujúceho produkt a v mnohých aspektoch môže ovplyvňovať zdravie operátora.

Ochrana zdravia personálu je jednou z najväčších výziev v oblasti produkcie cytotoxík. Všetky osobné ochranné prostriedky musia vykazovať súlad s európskou smernicou o OOP 89/686/EHS. Výber jednotlivých produktov závisí aj od analýzy jednotlivých rizík na pracovisku.

Zároveň je potrebné prijať všetky opatrenia zamerané na zachovanie integrity koncového produktu. Správny výber a používanie osobných ochranných prostriedkov (OOP) je absolútnym základom na zabezpečenie ochrany operátora aj koncového produktu. OOP sa musia používať počas všetkých činností, akými sú napríklad manipulácia s liekovkami alebo dokončeným produktom, balenie liekov a označovanie alebo likvidácia odpadu.

Požadované OOP sú tieto:

  • plášte alebo kombinézy,
  • ochrana hlavy, tváre a zraku,
  • rukavice,
  • návleky na obuv a samotná obuv.

V špecifických prípadoch je okrem iného nevyhnutné používať rukávy (manžety) a zástery.

Kombinézy by mali byť prostriedkami OOP kategórie III, typ 4, 5, 6. Ak nie je odporúčaná žiadna certifikácia OOP, je vhodné prijať ďalšie opatrenia (napríklad používanie rukávov a záster) na elimináciu rizík pre operátora.

Aby sa predišlo akýmkoľvek zraneniam tváre alebo dýchacích ciest, je počas vykonávania dezinfekcie potrebné používať vhodné tvárové masky, respiračné masky a ochranu zraku. Zranenia tváre, dýchacích ciest a očí patria medzi najzávažnejšie, pretože vo väčšine prípadov majú trvalé následky. Na zaistenie integrity je potrebné používať vhodnú ochranu (tvárové, respiračné masky a okuliare). Z hľadiska bezpečnosti je nevyhnutné dodržiavať certifikáciu podľa európskej normy EN 166.

Počas výberu správnych rukavíc na túto aplikáciu je potrebné prihliadať na niekoľko faktorov. Rukavice v prvom rade predstavujú ochranu pred špecifickými používanými liečivami a inými rizikami/chemikáliami na pracovisku. Súčasťou tohto prístupu musí byť aj ochrana produktov pred externou kontamináciou a je potrebné prihliadať aj na komfort, pohodlie nosenia, ergonómiu a súvisiace náklady.

Rukavice musia byť testované podľa normy EN 374:2003 z hľadiska priestupnosti a penetrácie („čas prieniku“). Vyššiu úroveň bezpečnosti ponúka testovanie rukavíc podľa normy ASTM F 6978. Ak chcete operátorovi ponúknuť počas prípravy cytotoxických liečiv vyššiu úroveň ochrany, dôrazne odporúčame, aby bežne používal 2 páry jednorazových rukavíc (dvojité nasadenie).

Informácie o európskych nariadeniach a postupoch týkajúcich sa osobnej ochrany nájdete v dokumente „PIC/S Guide to Good Practices for Preparation of Medicinal Products in Pharmacies“ (Príručka osvedčených postupov pri príprave zdravotníckych produktov v lekárňach) v pokynoch SVP EÚ, príloha 1, QuapoS 5 a v dokumentácii ISOPP. Okrem toho sa môžu uplatňovať miestne predpisy, na ktoré je taktiež potrebné prihliadať.