Regulačné požiadavky na sterilnú výrobu cytotoxických liečiv

Sterilná príprava veľmi účinných produktov potenciálne nebezpečných látok vyžaduje maximálnu zodpovednosť, ktorá sa vzťahuje na samotný produkt aj na osoby, ktoré vstupujú do kontaktu s produktom, aby sa eliminovalo riziko možnej kontaminácie.

Major European Guidelines and Regulations

QuapoS 5:
Quality Standards for the Oncology Pharmacy Service.

Eudralex Volume 4:
EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use, Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products November 2008 (rev.)

PIC/S Guide PE 010-4:
Guide to good practices for the preparation of medicinal products in healthcare establishments. March 2014.

ISOOP:
Standards of Practice. Safe Handling of Cytotoxics.  Journal  of Oncology Pharmacy Practise, Vol.: 13 Suppl, 2007

Bezpečnosť liečiv a ochrana pacientov a zamestnancov sú základnými atribútmi sterilného procesu výroby a tvoria základ súboru komplexných a striktných pravidiel a pokynov.

Na splnenie týchto pokynov a zodpovedností je nutné formulovať rozsiahle požiadavky, ktoré musí splniť samotný proces výroby ako celok, osoby zúčastňujúce sa tohto procesu a aj kontrola kvality.

Keďže sa v tejto brožúre zameriavame na výrobu cytostatických liečiv, je vhodné, aby sme sa bližšie venovali aj uvedeným požiadavkám (ak už nie sú definované), pretože tieto faktory zásadným spôsobom ovplyvňujú štruktúru a implementáciu procesu výroby. Keďže je nevyhnutné prihliadať na striktné regulačné požiadavky, ktoré sa musia splniť, samotný kľúč spočíva v schopnosti identifikovať pokyny, ktoré prispejú k väčšej všeobecnej bezpečnosti a ochrane v rámci sterilného procesu výroby. Znamená to, že ide o mimoriadne komplexnú tému, ktorej sa tu dopodrobna venovať nemôžeme. Naším cieľom je však načrtnúť základné smery orientácie a poskytnúť príslušnú podporu.

„Farmaceutická spoločnosť je zodpovedná za ňou vyrábané liečivá a dostupné informácie o užívaní týchto produktov. Konkrétne vlastnosti aktívnych látok a komplexné modality onkologickej terapie oprávňujú veľké očakávania zo strany používateľov. Očakávania používateľov často presahujú zákonne určené minimálne požiadavky. Požiadavky na výrobcov liečiv sú preto v oblasti onkológie prísnejšie než vo väčšine iných liekových skupín“. (citát Quapo S51, 2013, kap. 3.1.1, str. 4)

Na sterilnú výrobu sa vo väčšine európskych krajín vzťahujú čoraz prísnejšie regulačné požiadavky. Stále však nie sú k dispozícii žiadne všeobecné pokyny, iba pokyny a odporúčania platné pre celú Európsku úniu.

Každá spoločnosť so sterilnou výrobou preto musí zaistiť dodržiavanie špecifických miestnych zákonných a regulačných pokynov príslušných úradov v danej krajine a musí byť informovaná o príslušných povinných opatreniach.

Okrem toho odporúčame, aby ste sledovali všetky najnovšie a schválené odporúčania týkajúce sa kontroly kontaminácie. Tieto úlohy sa napriek ich náročnosti snažte považovať za pokyny vedúce k bezpečnej a mimoriadne kvalitnej sterilnej výrobe.

Pokiaľ ide o priemyselné podniky, manipulácia so sterilnými farmaceutikami v rámci celej EÚ musí vychádzať z prílohy 12 SVP. Lekárne však nie sú považované za priemyselné podniky a v tomto prípade sa príručka SVP nemusí považovať za záväzný faktor. V krajinách, v ktorých sa výroba cytostatík uskutočňuje najmä v lekárňach, platia pravidlá špecifické pre danú krajinu (napríklad Nemecko) alebo je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá farmaceutickej práce, známe ako „Apothekenbetriebsordnung“ (ApBetrO3), prípadne iné európske smernice (napríklad PICS4, QuapoS51). Vo všeobecnosti sa uplatňuje pravidlo ApBetrO spolu s niektorými jednoduchšími aspektmi prílohy 1. V takom prípade bude postačovať napríklad výroba A až C namiesto A až B.

Okrem toho sa môžete stretnúť so špeciálnymi nariadeniami, pravidlami a zásadami týkajúcimi sa rôznych ďalších aspektov sterilnej výroby, ktoré môžu byť buď záväzné, alebo len odporúčané, alebo sa v jednotlivých krajinách odlišujú v závislosti od miesta, na ktorom boli pravidlá alebo odporúčania vydané, ako napríklad v prípade niektorých noriem EN, ISO alebo DIN (napríklad DIN EN ISO 9001, DIN1280, EN 420, EN 388, EN 374, EN 14644, EN 14698, EN 12599, EN 12980), pokynov týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (napríklad 89/686/EHS), nariadení o nebezpečných materiáloch (známe aj ako „GefStoffV“), technických pravidiel pre nebezpečné látky (TRGS) a mnohých iných.

Nariadenia a pokyny sa vytvárajú na reguláciu všetkých dôležitých krokov vykonávaných v rámci výroby sterilných farmaceutík a zahŕňajú všetky aspekty počnúc personálom, priestormi, vybavením a odevom až po čistenie, sterilizáciu, dokumentáciu, monitorovanie a kontrolu kvality.

Bez ohľadu na to, či majú charakter záväzných nariadení alebo odporúčaní, v každej publikácii sa nájde jeden konzistentný faktor: neexistuje žiadne nariadenie týkajúce sa procesu sterilnej výroby, ktoré ponúka jednoznačne stanovené kroky – k dispozícii obvykle býva iba globálna štruktúra, ktorá nepochybne vedie ku kontrolovanému a definitívnemu výsledku. Spôsob jeho dosiahnutia však spočíva na skúsenostiach výrobcu.

Znamená to, že k dispozícii nie sú žiadne špecifikácie týkajúce sa čistiacich prípravkov alebo materiálov, ktoré sa majú používať, frekvencie čistenia v konkrétnych oblastiach, dohodnutej frekvencie alebo obsahového plánu vzdelávania zamestnancov ap. Ak si prečítate informácie o piatich odlišných spoločnostiach, ktoré vyrábajú cytostatiká/chemoterapeutiká, stretnete sa s piatimi odlišnými koncepciami čistých priestorov.

Znalosti a skúsenosti každej výrobnej spoločnosti preto prispievajú k vytvoreniu základov a k dodržiavaniu súladu s vhodnými regulačnými štandardmi konceptov čistých priestorov konkrétnej výrobnej spoločnosti, čo vedie k výsledkom plniacim kvalitatívne kritériá nariadení, ale predovšetkým k bezpečnému a účinnému produktu.

Spoločnosť VWR je v tejto oblasti vaším kvalifikovaným partnerom. Naši špecialisti disponujú potrebnými znalosťami a skúsenosťami na spoločnú identifikáciu efektívnych prevádzkových kritérií vášho podniku a na vytvorenie dôsledného a bezpečného prístupu, ktorého výsledkom je ochrana osôb a produktov v rámci procesu výroby.

POZNÁMKA: Každá z uvedených noriem, nariadení a ďalších informácií sa môže zmeniť.