Odpadové hospodárstvo

Ak napriek všetkým preventívnym opatreniam dôjde k rozliatiu kvapaliny počas výroby alebo prepravy, odstránenie a likvidáciu uniknutých cytotoxických látok by mali vykonávať iba náležite poučené osoby. Súprava na odstránenie rozliatej kvapaliny by mala byť k dispozícii vo všetkých oblastiach, kde sú cytotoxické lieky skladované, prepravované, manipulované a podávané.

Akýkoľvek materiál, ktorý bol v kontakte s cytotoxickými liekmi sa považuje za cytostatický odpad a - vzhľadom k toxickému charakteru liečiva - ide o nebezpečný odpad, ktorý by sa mal zhromažďovať do osobitných nádob, ktoré môžu byť po naplnení hermeticky uzavreté.

Sortiment produktov