Odpadové hospodárstvo

S cieľom zabrániť poškodeniu a následnej kontaminácii prostredia, samotného liečiva a personálu, ktorý sa zaoberá manipuláciou s cytotoxickými liečivami a ich prepravou, sa balenie a preprava týchto liečiv musia vykonávať s maximálnou opatrnosťou.

Všetky balenia na uskladnenie a prepravu musia byť jednoznačne označené. Ak aj napriek všetkým preventívnym opatreniam dôjde k úniku látky, odstránenie a likvidáciu uniknutých cytotoxických látok smie vykonávať výlučne riadne poučený personál. Súprava na odstránenie rozliatej kvapaliny musí byť k dispozícii vo všetkých priestoroch, kde prebieha skladovanie, preprava, manipulácia a podávanie cytotoxických liečiv.

Každý materiál, ktorý bol v kontakte s cytotoxickými liečivami, sa považuje za cytotoxický odpad a teda za nebezpečný odpad. Cytostatický odpad je potrebné zhromažďovať v špeciálnych kontajneroch, ktoré je po naplnení možné hermeticky uzavrieť. Okrem toho je potrebné dodržiavať platné vnútroštátne a regionálne zákonné požiadavky, ako aj nariadenia týkajúce sa prepravy nebezpečných látok. Likvidáciu odpadu je potrebné starostlivo naplánovať a zorganizovať, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia osôb, poškodeniu životného prostredia a bezpečnosti verejnosti.

Nariadenia týkajúce sa prepravy nebezpečných materiálov je potrebné dodržiavať najmä v prípade prepravy cytotoxického odpadu.

Informácie o európskych nariadeniach a normách postupov pri skladovaní, preprave a správe odpadu nájdete v dokumente PIC/S, str. 22, odsek 5.7, v pokynoch SVP EÚ, príloha 1, v dokumente QuapoS 5, str. 10, 4.1 – 4.3 a v dokumente ISOPP (časť 2 – preprava cytotoxík, časť 14 – únik cytotoxík a ďalšie incidenty, časť 15 o manipulácii s odpadmi a výkaloch pacienta). Môžu sa uplatňovať miestne predpisy, ktoré je taktiež potrebné dodržiavať.