Fotometrická metóda spotreby BOD

Test BOD je test s použitím fotometrickej bunky od spoločnosti Merck.

  • Kalibrované reagencie vyhovujúce príslušným normám na analýzy s cieľom zaistiť bezpečnosť
  • Systém čiarových kódov umožňuje rýchlo a jednoducho vykonávať požadované činnosti
  • Rozsiahla dokumentácia kontroly kvality pre každý test
  • Aj keď sa stále vyžaduje 5-dňová inkubácia, táto analýza má menej krokov než iné metódy