Meranie spotreby BSK a respirácia

Stanovenie biologickej spotreby kyslíka (BSK) patrí k dôležitým meraniam kvality v oblasti riadenia vodných zdrojov. Spoločnosť VWR ponúka produkty pre rôzne dostupné metódy.

Inkubátory BOD

Všetky metódy BOD si vyžadujú uchovávanie vzoriek pri teplote 20 °C (68 °F) počas 5 dní. Spoločnosť VWR ponúka široké spektrum inkubátorov s reguláciou teploty

Respirácia BOD: autokontroly BOD

Zníženie obsahu kyslíka spôsobuje definitívny tlakový rozdiel, ktorý sa meria snímačom tlaku. Praktické a jednoduché použitie!

Riedenie – BSK

Meranie BSK podľa normy EN 1899...

Fotometrická metóda spotreby BOD

Test BOD je test s použitím fotometrickej bunky od spoločnosti Merck...