Analytické testovanie potravín a nápojov

Najčastejšie analytické metódy používané v potravinárskom a nápojovom priemysle sú monitorovanie a testovanie bezpečnosti, výživovej hodnoty a kvality potravín. Tieto testy v sebe zahŕňajú testy chemických, mikrobiologických a fyzikálnych prímesí na dosiahnutie súladu s miestnymi, štátnymi a medzinárodnými predpismi.

Kontaminácia potravín spôsobuje škodu pre zákazníka, ako aj kazí reputáciu značky. Či už potrebujete analyzovať potraviny alebo nápoje, mlieko alebo vodu, VWR vám môže poskytnúť komplexný sortiment mikrobiologického, fyzikálneho aj chemického testovacieho vybavenia, spotrebný materiál aj chemikálie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám.

Takže nech potrebujete na testovanie potravín a nápojov čokoľvek, VWR to poskytuje.

Sortiment produktov

Dusičnany a ostatné parametre

Nenechajte sa oklamať zjavnou jednoduchosťou týchto nástrojov! Získavajte vynikajúce výsledky - s presnosťou prístrojovej analýzy v priebehu krátkej chvíle...

Analýza chloridov

Meranie soli (chloridu sodného) v potravinárskom a mliekárenskom priemysle sa vykonáva po celom svete...

Meranie farieb

Potravinársky priemysel má dlhú históriu merania farieb svojich produktov....

Komory s konštantnou klímou

Testovacie komory pre konštantné klimatické podmienky poskytujú konzistentnú teplotu a vlhkosť počas dlhodobého testovania skladovateľnosti, obalov, atď...

Hustota

Stanovenie hustoty roztokov, kvapalín, atď. je základným testom pri kontrole kvality v potravinárskom a nápojárskom priemysle...

Viskozita

Moderné potraviny znamenajú stále výhodnejšie potraviny...

Analýza vlhkosti

Výber analyzátorov vlhkosti s infra-ohrevom, resp. halogénovou lampou pre bežné až vysokopresné aplikácie...

Teplota tavenia

Teplota tavenia je veľmi užitočný a dôležitý údaj pre stanovenie kvality a čistoty potravinových ingrediencií a rastlinných/živočíšnych olejov a tukov...

Elektrochemické produkty

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Titrácia

Spoločnosť VWR ponúka výber titrátorov pre manuálnu a automatickú titráciu pre dosahovanie maxima z titračnej analýzy v potravinárskom priemysle

Titrácia podľa Karl Fischera

Výber kompaktných odmerných a coulometrických titrátorov pre titrácie podľa Karl Fischera a súvisiace reagencie pre stanovenie vody

Kjeldahlova analýza

Stanovenia dusíka podľa Kjeldahla sa vykonávajú pre rôzne potravinové látky...

Súpravy pre stanovenie bielkovín, enzýmov a vlákniny

Od kontroly zatuchnutosti olejov na varenie po stanovenie obsahu tukov v potravinách soxhletovou metódou, spoločnosť VWR ponúka riešenie...

Analýza jedlých olejov a tukov

Od kontroly zatuchnutia jedlých olejov po obsah tukov v potravinách soxhletovou metódou, spoločnosť VWR ponúka riešenie....

Refraktometria a polarimetria

Refraktometria je jednou zo základných metód kvantitatívnej analýzy a metód zabezpečovania kvality v potravinárskom a nápojárskom priemysle...