Výskum a vývoj

Výkonný a energický výskum a vývoj je základom všetkých priemyselných odvetví. Spoločnosť VWR vás bude podporovať prostredníctvom najnovších biologických produktov až po garantovanú čistotu organických stavebných blokov. 

Weighing

VWR offers a choice of micro and analytical balances with traceable weights and calibration certificates...

Manipulace s kapalinami

VWR offers a complete liquid handling solution...

Organic Synthesis

Creating your own new molecules? VWR offers extensive ranges of building blocks and equipment to help you...

Elektrochemické produkty

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Chemikálie na anorganické analýzy

Spoločnosť VWR ponúka tisícky chemikálií vhodných na rôzne analytické aplikácie z oblasti výskumu a vývoja od kľúčových dodávateľov...

Titrácia

Všetko, čo potrebujete na túto bežnú kvantitatívnu metódu, počnúc klasickým sklom až po automatické titrátory s reagenciami a príslušenstvom...

Odstreďovanie

Mikroodstredivky a stolové odstredivky s chladením a s teplotou okolia od všetkých popredných dodávateľov...

Inkubátory

Od inkubátorov s prostredím CO2 po komory s konštantným prostredím – všetko je zahrnuté v sortimente spoločnosti VWR...

Sušiarne

Všeobecné, sušiace, vákuové...

Pece

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment pecí vhodných na spopolňovanie, ako aj na všeobecné účely tepelného spracovania...

Meranie teploty a záznam údajov

Meranie teploty je jedným z kľúčových meraní v laboratóriu...

Spektrofotometre

Spoločnosť VWR ponúka široký a stále sa rozširujúci sortiment spektrofotometrov pre všetky aplikácie....

Analýza vlhkosti

Spoločnosť VWR ponúka rôzne analyzátory vlhkosti na bežné a presné merania – s infračerveným ohrevom, halogénové, kovové, keramické alebo analyzátory so špirálovým kremenným článkom...

Bod topenia

Overená metóda základnej charakteristiky látok a produktov...

Hustota

Stanovenie hustoty roztokov, kvapalín a podobne patrí k základným testom kontroly kvality v potravinárskom a nápojovom priemysle...

Záznam a monitorovanie

V tejto časti je uvedené množstvo produktov určených na pomoc pri riadení a zaznamenávaní výsledkov, ako aj na načasovanie vašich pokusov...

Chromatography – Mass Spectrometry

We are here to help you improve efficiencies and outcomes in your laboratory. Your success will determine our future; we support you to be successful.

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...