Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. spotřebního materiálu a přístrojů pro laboratoře apod. (dale jen „předmětu plnění“) firmou VWR International s.r.o. (dále jen „dodavatel“) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanovením těchto obecných všeobecných podmínek.

1.2. Signováním právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem nového občanského zákoníku dle platného znění.

1.3.  Definice základních pojmů

Odběratelem může být pouze fyzická a nebo právnická osoba s platným identifikačním číslem (IČ). Plátce je odběratel, který uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, ale pořizuje předmět plnění s tím, že jej bude používat příjemce. Příjemce je jako uživatel předmětu plnění odběratelem písemně zplnomocněn k převzetí předmětu plnění a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním. Prodejce je prodávající pracovník pověřený zastupováním dodavatele při obchodním jednání.

2. Cena předmětu plnění

2.1. Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem jsou informativní a jsou vždy platné k termínu vydání. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

2.2. Ceny jsou uvedeny v EUR bez DPH. K uvedeným cenám v katalogu bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Aktuální ceny jsou uvedeny na https://sk.vwr.com/store/.

2.3. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat cenovou nabídku (dále jen nabídka“), jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

2.4. Náklady na dopravu jsou zahrnuty v ceně předmětu plnění s výjimkami uvedenými v bodu 4.4.

2.5. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě neočekávaného navýšení cen ze strany jeho subdodavatelů a prodávat za ceny platné v den odeslání zboží. Pokud se ceny změní poté, co odběratel zadal objednávku, dodavatel tuto změnu oznámí odběrateli písemně společně s informací o nové ceně ještě před odesláním zboží. V případě, že odběratel nesouhlasí, musí písemně informovat dodavatele do pěti kalendářních dnů ode dne obdržení oznámení o změně ceny. Dodavatel si následně vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo příslušné části objednávky. 

3. Objednání zboží

3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou nebo faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou formou (e-mail nebo web formulář), ve výjimečných případech též na základě ústní anebo telefonické objednávky. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny, uvedené v platné  nabídce dodavatele nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky s vyjímkami uvedenými v bodě 2.5.

3.2. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- obchodní firmu (resp. název) a sídlo odběratele, telefonické a faxové spojení; je-li odběratel fyzickou  osobou, pak

  uvádí jméno, příjmení, bydliště a místo podnikání;

- osobu, oprávněnou v dané oblasti jednat jménem odběratele, IČ, a DIČ odběratele (je-li registrován jako

  plátce  DPH);

- jednoznačné určení předmětu plněn í a jeho množství (včetně poskytnutí souvisejících služeb či plnění), dodací

  podmínky (místo a termín), odpovědnou osobu pro převzetí předmětu plnění a případné další specifické požadavky    

  na předmět plnění.

3.3. Po obdržení objednávky zašle dodavatel odběrateli písemné potvrzení objednávky, bude-li to ze strany odběratele vyžadováno, či pokud se jedná o nestandardní předmět plnění. Dodavatel považuje objednávku jako závaznou jejím příjmem a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah.

3.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko odběratele.

3.5. Dodavatel si vyhrazuje právo o složení zálohy před příjmem objednávky a to zejména v případě, kdy jde o objednávku nestandardního předmětu plnění. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednatelem.

3.6. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.

3.7. Pravidla pro prodej chemikálií se zákony a nařízeními EU podle platného znění dotýkajících se problematiky chemických látek a chemických přípravků (např. REACH), prekurzorů (např. Drog, výbušnin), návykových látek, látek dvojitého užívání, spotřebních daní, a dalších.

4. Dodací podmínky

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu.

4.2. Předpokládaný termín dodání je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.

4.3. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění sklad dodavatele. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy s tím, že povinností dopravce je pouze složení zboží z auta, příjemce si sám zařídí přesun zboží až na místo.

4.4. Dodavatel si pro dodávky s dodací adresu na Slovensku vyhrazuje právo účtovat odběrateli náklady spojené s manipulací a dopravou předmětu plnění, dodávky se rozumí ex works, přepravní poplatky budou hrazené Odběratelem. Při objednávkách do 150,00 EUR bez DPH je účtován manipulační  poplatek ve výši 15,00 EUR bez DPH při objednávce uzavřené formou e-business (webshop na adrese https://cz.vwr.com/store/), nebo 17,60 EUR bez DPH při objednávce uzavřené jinou formou. V případě, kdy se jedná o dodávku zboží podléhající režimu dopravy s řízenou teplotou, si dodavatel vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s přepravou ve výši 37,00 EUR bez DPH. V případě, kdy se jedná o dodávku produktu od výrobce Alfa Aesar a Merck, si dodavatel u každého účtuje poplatek 13,00 EUR bez DPH za objednávku. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat dopravní náklady v případě, kdy je předmět plnění mimořádně těžký či rozměrný. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat poplatek ve výši až 40 EUR bez DPH za zpracování objednávky u zákazníků, kteří zboží nakupují za účelem dalšího prodeje (distributoři). Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat palivový příplatek v případě navýšení cen pohonných hmot.

4.5. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

4.6. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plněni s dodacím listem nebo fakturou.

4.7. Příjemce je povinen při doručování zkontrolovat stav zásilky a případné nedostatky uvést při doručení do mobilního terminálu. V případě, že příjemce převezme zásilku bez uvedení výhrad do mobilního terminálu, má se za to, že převzal úplnou a neporušenou zásilku.

4.8. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění odběratel povinen tuto vadu reklamovat Neprodleně u dodavatele. Jestliže odběratel nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu zboží nebezpečí škody na zboží.

5. Stornování objednávky odběratelem

5.1. Po přijetí objednávky dodavatelem dle článku 3.3. je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s pracovníkem Zákaznického servisu dodavatele.

5.2. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% ceny předmětu plnění anebo jeho stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou stornováním objednávky.

6. Instalace předmětu plnění

6.1. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, resp. vyžaduje-li si předmět plnění instalaci u odběratele, je tato provedena za úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání předmětu plnění anebo v termínu dohodnutém s pověřenou osobou dodavatele.

6.2. Odběratel je v případě instalace povinen zajistit přístup dodavatelem pověřených osob do objektů, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit nezbytné podmínky pro instalaci. Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou dodavatele.

6.3. Neposkytne-li odběratel dodavateli požadovanou součinnost, resp. nevytvoří-li podmínky pro úspěšnou instalaci předmětu plnění ve smyslu předchozího článku, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli náklady spojené s  plněním.

6.4. Instalace u odběratele jsou standardně prováděny v běžnou pracovní dobu, tj. po-pá mezi 7.00 a 16.00 hod. Je-li z provozních důvodů na straně odběratele nezbytné provádět instalaci mimo tuto dobu, je třeba, aby tento požadavek byl uveden na objednávce.

6.5. Instalace předmětu plnění se považuje za ukončenou předvedením, že příslušný produkt pracuje správně dle předané dokumentace nebo jiným demonstrováním standardního provozního stavu. O instalaci předmětu plnění u odběratele bude účastníky sepsán protokol.

7. Funkčnost předmětu plnění

7.1. Dodavatel neodpovídá za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití, není-li toto uvedeno v nabídce anebo jiném písemném ujednání. Ve sporu o rozsah pojmu obvyklé užití platí výklad podaný statutárním orgánem dodavatele.

7.2. Nemožnost provést instalaci předmětu plnění způsobem, který není předem sjednán a uveden na potvrzení objednávky nemůže být důvodem pro odstoupení od tohoto závazkového vztahu ze strany odběratele.

8. Použití produktů

8.1. Dodávané produkty by měly být použity výhradně v souladu s informacemi obsaženými v příslušné dokumentaci nebo specifikaci produktu. Za způsob použití nese zodpovědnost výhradně kupující. Společnost VWR není distributorem ani jiným způsobem nedodává produkty, které podléhají  požadavkům na léčivé látky (tzv. API, Active Pharmaceutical Ingredients) v souladu se směrnicemi EU pro léčivé přípravky pro humánní a veterinární použití  nebo je jejich použití  jakkoliv zamýšleno jako surovina pro výrobu léčivých přípravků.

8.2. Dodávané produkty nesmí být použity jako excipienty nebo léčivé látky pro výrobu humánních nebo veterinárních léčivých přípravků a kosmetických prostředků, jako přídatné látky pro výrobu potravin a potravinových doplňků, pro zemědělské účely, jako pesticidy nebo pro použití v domácnostech. Pro získání výjimek z těchto omezení musí kupující v každém konkrétním případě kontaktovat společnost VWR.

8.3. Kupující, kteří používají produkty ve výše uvedených oblastech použití  podléhajících omezení,  jsou zodpovědní za  provádění  vlastní kontroly a jištění jakosti, tak, aby takto používané produkty splňovaly veškeré požadavky příslušné legislativy, technických norem nebo jiných  předpisů (např. Evropského lékopisu apod.). Společnost VWR nenese jakoukoliv odpovědnost pokud kupující používá produkty k jinému účelu jež je v rozporu se zamýšleným účelem použití. Kupující plně zodpovídá za použití produktů v souladu s  příslušnou legislativou, technickými normami nebo jinými  předpisy  v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti  případně i v jiných oblastech a je zodpovědný za přijetí potřebných opatření pro skladování, nakládání, prodej a používání produktů.

9. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

9.1. Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba fakturou se splatností do 14 dní od převzetí předmětu plnění. U částek do 2 000,00 Kč si dodavatel vyhrazuje právo požadovat platbu předem převodem na účet dodavatele. Jiné platební podmínky je možné sjednat v rámcové, resp. kupní smlouvě, podepsané statutárním zástupcem dodavatele.

9.2. V případě, že odběratel objednává u dodavatele poprvé, může být dodavatelem požadována zálohová platba až do výše 100% hodnoty objednávky. Pokud je předmět plnění nestandardního charakteru, může být objednávka odběratele přijata a potvrzena až po složení zálohy odběratelem ve výši minimálně 50% z ceny nestandardního předmětu plnění zboží.

9.3. Požaduje-li odběratel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s obchodním zástupcem dodavatele a takto sjednané podmínky uvést v objednávce.

9.4. V případě, že dodavatel neprovede ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem úhradu, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.

9.5. Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání placené částky na účet dodavatele uvedený na faktuře.

9.6. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele.

9.7. Odběratel není oprávněn převést na třetí osobu závazky vůči dodavateli bez jeho předchozího souhlasu.

10. Záruka

10.1. Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží s výjimkou těch, na které neposkytuje záruku výrobce.

10.2. Délka záruční doby může být pro jednotlivé předměty plnění rozdílná a je vyznačena v dodacím listu, servisním protokolu nebo návodu.

10.3. Ze záruky vzniká odběrateli právo na bezplatné odstranění vad, na něž se záruka vztahuje; v případě vady neodstranitelné vzniká odběrateli právo na výměnu zboží stejných parametrů.

10.4. Záruka se vztahuje pouze na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování nebo montáži či instalaci zboží dodavatelem. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající se záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění.

10.5. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, kvůli kterým byla sjednána jeho nižší cena, dále se nevztahuje na takové používání nebo instalaci, které jsou v rozporu s návodem k obsluze, na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku, na závady vzniklé nesprávnou přepravou nebo skladováním. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí při výrobcem doporučeném užívání zboží.

10.6. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem. Bude-li zboží v rámci záruční doby vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu po zbytek původní záruční doby reklamovaného zboží, nebude-li výslovně uvedeno jinak.

10.7. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy byl povinen zboží převzít.

10.8. Záruka zaniká nedodržením podmínek provozu nebo neprováděním pravidelné běžné uživatelské údržby v souladu s návodem k obsluze, provedením změny na dodaném zboží nebo porušením záruční nálepky. Nedodržením záručních podmínek zanikají všechna práva odběratele, vyplývající ze záruky.

10.9. Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit:

a) doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura a současně dodací list se sériovým číslem dodaného zboží.

b) reklamované zboží, které je kompletní včetně dokumentace, s neporušenými záručními nálepkami a v původním obalu.

c) je třeba uvést, o jakou vadu jde a jak se projevuje.

9.10. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je odběratel povinen před převzetím zboží uhradit vzniklé náklady na přepravu a prohlídku, případně opravu.

11. Reklamační řád

11.1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.

11.2. Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned dodavateli.

11.3. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci tak, že bude kontaktovat oddělení Zákaznického servisu dodavatele telefonicky nebo písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. Na základě oznámení bude vystaven dodací list–vratka, se kterým odběratel zašle reklamované zboží do skladu VWR International s.r.o. na adrese Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice.

11.4. Z důvodu nebezpečí možného poškození předmětu plnění při přepravě dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený v originálním obalu, s výjimkou zboží, jehož povaha to nedovoluje (např. nábytek). Odběratel je plně zodpovědný za všechny škody způsobené nesprávným balením při přepravě zboží zpět k dodavateli.

11.5. Odběratel je povinen reklamované zboží předat pouze čisté a zdravotně nezávadné (dekontaminované). V opačném případě si dodavatel vyhrazuje právo reklamované zboží nepřijmout.

11.6. O výsledku reklamace je odběratel informován způsobem sjednaným s dodavatelem a to zpravidla nejpozději do 1 týdne od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí dodavatel posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 3 týdnů od převzetí předmětu plnění.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Za účelem splnění obchodního případu bude dodavatel zpracovávat osobní údaje odběratele. Informace o tom, jak dodavatel zpracovává osobní údaje prodávajícího, jsou dostupné na https://cz.vwr.com/store/content/externalContentPage.jsp?path=/cz.vwr.com/cs_CZ/privacy.jsp

13. Servis

13.1. Na dodané přístroje zajišťuje dodavatel záruční i pozáruční servis. Místem provedení servisního zásahu je provozovna servisního střediska firmy VWR International s.r.o., Pražská 442, Stříbrná Skalice. Pokud odběratel požaduje zásah v místě užívání předmětu plnění nebo pokud okolnosti zásah v místě užívání vyžadují, je vždy účtováno cestovné servisního technika podle aktuálního tarifu dodavatele.

13.2. Dodavatel zajistí náhradní díly na dodané zboží minimálně po dobu, kdy budou ještě k dispozici u výrobce.

13.3. U pozáručního servisu je nejprve provedena diagnostika závady a odběratel je seznámen s předpokládaným rozsahem a cenou opravy. Pokud oprava není následně odběratelem potvrzena, je za diagnostiku účtován poplatek, viz. ceník servisu.

13.4. Při jakémkoliv požadavku na servisní zásah (záruční i pozáruční) je odběratel povinen předložit dodavateli potřebnou dokumentaci, a to především Protokol o zdravotní nezávadnosti. Bez předložení Protokolu o zdravotní nezávadnosti nebude servisní zásah zahájen, v takovém případě nenese dodavatel žádnou zodpovědnost za případné prodlení s termínem opravy. Formulář Protokolu o zdravotní nezávadnosti je k dispozici https://cz.vwr.com v sekci servis.

13.5. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít i třetích osob.

13.6. Provádění záručního servisu v místě instalace u zákazníka je omezeno teritoriálně na území České republiky.

14. Odpovědnost

14.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro dodavatele z toho vztahu. Dodavatel zejména neodpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikne v důsledku:

a) údržby předmětu plnění jinou osobou než dodavatelem, či jí pověřeným subjektem

b) nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění

c) užití předmětu plnění v jiném než doporučeném prostředí

14.2. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobených vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

15. Obecná ustanovení

15.1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, že odběratel je v prodlení s úhradou finančních částek dle těchto Všeobecných podmínek po dobu delší než 14 dní. Dodavatel je dále oprávněn realizovat výhradu vlastnictví dle těchto Všeobecných podmínek.

15.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporů určují účastníci jako příslušný soud v Praze.

15.3. Text těchto Všeobecných podmínek je zveřejněn na Internetu na https://cz.vwr.com/store/

15.4. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování plnění a založený okamžikem akceptace odběratelem vystavené objednávky dodavatelem, se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

15.5. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28. 3. 2022 a nahrazují v plném rozsahu Všeobecné podmínky vydané dříve.