VWR Chemicals News

Kompletný sortiment štandardov na ICP-MS pri 10 mg/l

68 jednoprvkových štandardov na ICP-MS na kalibráciu analýz stopových podielov kovov

Štandardy hustoty

182 štandardov hustoty na použitie pri rôznych teplotách (15 °C, 20 °C, 25 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °, 80 °C)

Rozsiahly sortiment štandardov indexu lomu (1,34325 – 1,65808 ŋD)

Kompletný sortiment 25 štandardov na báze rozpúšťadla a stabilizovaných sacharózou pri 20 °C

Reagencie na metodiku stanovenia obsahu vody podľa Karla Fischera

Pre analytických chemikov, ktorí potrebujú presné stanovenie obsahu vody – kedykoľvek

Kjeldahlove tablety

20 rôznych zložení na stanovenie obsahu dusíka

Štandardy na bod topenia

Na presnú kalibráciu vášho zariadenia

Rozpúšťadlá PESTINORM® na techniku headspace

Vysokočisté rozpúšťadlá na analýzu organických prchavých nečistôt

Rozpúšťadlá Ultra LC-MS

Nové rozpúšťadlá LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM®, ktoré poskytujú vynikajúcu kvalitu pre UHPLC-MS